Oğuzkaan Koleji Mezunlar Derneği

Oğuzkaan Mezunlar Derneği Logo

OĞUZKAAN KOLEJİ
MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
OKMED

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1 – Oğuzkaan Koleji Mezunları Derneği adı ile bir dernek kurulmuştur.

Madde 2 –

 1. Derneğin merkezi İstanbul’dur.
 2. Dernek şubeleri açılmayacaktır.

 

DERNEĞİN AMACI

Madde 3 – Derneğin amacı Oğuzkaan Koleji öğrenci ve mezunları arasında tanışma, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, kolej ile manevi bağlarını sürdürmek ve yaşatmak, eğitim için ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunmaktır.

 

DERNEĞİN YAPACAĞI İŞLER

Madde 4 – Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

 1. Üyelerini bir araya getirerek tanışmalarını ve sık sık görüşmelerini sağlamak için lokaller açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, işletmek.
 2. Yemekli ve yemeksiz toplantılar, geziler, müsamereler, konferanslar, kurslar, eğitim programları ve dersler düzenlemek.
 3. Oğuzkaan Koleji ile iş birliği yaparak okulun adını ülke çapında duyurmak.
 4. Oğuzkaan Koleji öğrencisi ya da mezunu olup yüksek okullarda öğrenimini sürdüren başarılı öğrenciler ile ihtiyaç sahibi öğrencileri gözetmek, gerekli yardımları yapmak,  karşılıksız burslar vermek.
 5. Oğuzkaan Koleji ile işbirliği yaparak öğrenciler arasında yarışmalar düzenlemek, teşvik armağanları dağıtmak.
 6. Çalışmaları duyurucu dergi, broşür yayınlamak, sosyal medya hesapları, web sayfası, posta ve sms aracılığı ile bilgilendirmeler yapmak.
 7. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 8. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 9. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.
 10. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, gerekli izinleri alarak yardım kampanyaları düzenlemek ve bunun için nakdi ve ayni bağış toplamak.
 11. Dernek üyeleri ve Oğuzkaan Koleji Mezun ve Mensupları arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, bu amaçla gerekli organizasyonları ve aktiviteleri yapmak, kampanyalar düzenlemek, karşılıksız ekonomik yardım sağlamak, gibi konularda sosyal ihtiyaçları karşılamak için çalışmalarda bulunur.

Madde 5 – Dernek amacının dışında başka bir konu ile ve özellikle siyasetle  uğraşamaz.

 

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 6 – Derneğin kurucuları; T.C. Uyruklu, ad ve soyadları ile adresleri aşağıda yazılı kişilerdir.

1. Cavit ÇOLAK Yönetici
2. Ferdi ÇELİK İş adamı
3. Yasin Mert GENÇ İş adamı
4. Hasan Yiğithan ÇOLAKOĞLU İş adamı
5. Aydın KAYRAN İş adamı
6. Buse ÖZAKALTUN Yüksek Genetik Mühendisi

 

UYE OLMA ŞARTLARI

Madde 7 – Dernek üyeleri ASLİ ve FAHRİ olmak üzere ikiye ayrılırlar

ASLİ  ÜYE ; Derneğe asli üye olabilmek için;

 1. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
 3. Derneklere üye olmaları yasalarla yasaklanmamış olmak,
 4. Oğuzkaan Koleji mezunu ya da öğreniminin bir kısmını Oğuzkaan Koleji’nde yapmış olmak gerekmektedir.

 

FAHRİ ÜYE, Oğuzkaan Koleji eğitim hayatına başladığı günden itibaren okulda görev almış bütün öğretmenler, yöneticiler, ayrıca derneğe yakın ilgi gösterip yardımda bulunan kişiler Madde 7 nin a,b ve c bentlerine uyması koşulu ve 2 asil üye referansıyla derneğe fahri üye kabul edilirler.

Madde 8 – Derneğe üye olmak isteyenler, dernek tüzüğü ve yönetmeliklerde yazılı amacı benimsediğini, bu konuda üzerine düşen görevleri yerine getireceğini, Madde 9’da belirtilen yıllık aidatı ödemeyi yükümlendiğini belirten üyelik formunu doldurup imzalayarak  ve  üyelik aidatını ödemek suretiyle yönetim kuruluna başvururlar.

Yönetim kurulu isteği inceleyerek en geç otuz gün içinde karara bağlar ve neticesini talepte bulunabilir.

Üyeliği kabul edilenler dernek içi faaliyetlerde eşit haklara sahiptir.

 

ÜYE AİDATI

Madde 9 – Derneğe üye olmak isteyenler ve dernek üyelikleri kabul edilenler, dernek Yönetim Kurulu tarafından derneğin ihtiyaçları gözetilerek her takvim yılı başında belirlenerek üyelere duyurulacak üye aidatını ödemek zorundadırlar. Üyeler taahhüt ettikleri aidatlarını bir defada öderler.

01/01/2020 tarihine kadar derneğe üye olacak kişilerden üyelik aidatı alınmayacaktır.

Üye Aidatı: Üyelerden yıllık olarak 50 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya yönetim kurulu yetkilidir. Her yıl yönetim kurulu tarafından değerlendirilecek üye aidatına yapılacak zam bir önceki yılın TÜİK verilerine göre açıklanan TÜFE oranından fazla olamaz.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 10 – Her üye  Yönetim Kurulu’na yazılı beyanda bulunmak suretiyle dernekten istifa edebilirler.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 11 –

 1. Derneğin amaçlarına aykırı davranışlarda bulunanlar,
 2. Derneklere üye olma haklarını kaybedenler,
 3. Üye aidatlarını süresinde ödemedikleri için yazılı olarak  yapılan ikaza rağmen aidat borçlarını ödememekte ısrar edenler,
 4. İş ve ikamet adreslerini değiştirdikleri halde bildirmeyen , gönderilen en az iki mektup iade olunan veya Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği iki üyenin yapacağı inceleme sonucu adresleri tesbit edilemeyen ve kendileri ile temas kurulamayanlar,

Yönetim Kurulu kararı ile dernekten çıkartılırlar.

Çıkarılma kararını öğrenen ya da kendisine yapılan tebligat üzerine karardan haberdar olan üye yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında bu karara karşı itirazda bulunabilir.

Genel Kurulu’nun itiraz üzerine vereceği karar kesindir.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 12 – Derneğin organları;

 1. Genel Kurul,
 2. Yüksek Divan Kurulu,
 3. Yönetim Kurulu,
 4. Denetim Kurulu,
 5. Onur ve Disiplin Kurulu’ndan ibarettir.

 

GENEL KURUL

Madde 13 – Genel Kurul; Genel Kurul’a katılma hakkını kazanmış dernek üyelerinden oluşur.

Üç yılda bir Nisan ayında olağan, Yönetim ve Denetim Kurulları’nın gerekli gördüğü hallerde ve dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.

Genel Kurulu toplantıya Yönetim Kurulu çağırır.

 

ÇAĞIRMA USULÜ

Madde 14 – Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az on beş gün önceden;  günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta mesajı ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılırlar.

Bu çağrıya asil üyelerin salt çoğunluğu sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi halinde ikinci toplantının hangi tarihte yapılacağı da yazılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı günleri arasında bırakılacak zaman yedi günden az altmış günden çok olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 15 – Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

 

TOPLANTININ YAPILIŞ ŞEKLİ

Madde 16 – Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kullanır.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler toplantı yerine Yönetim Kurulu’nca hazırlanan listedeki adları karşısına imza koyarak girerler.

Yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği  bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra bir başkan, bir başkan vekili ve yeteri kadar divan kâtibi seçilmek suretiyle divan kurulu oluşturulur.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir.

Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak gizli oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Katipler toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkan yardımcısı ile birlikte imzalarlar.

Toplantıda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan üyelerin 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Toplantı sonunda tüm tutanaklar ve belgeler yeni Yönetim Kuruluna teslim edilir.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17 – Aşağıda yazılı  hususlar  genel kurulca  görüşülerek karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçimi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun İBRASI,
 4. Taslak bütçenin görüşülüp  aynen ya da değiştirilerek kabulü,
 5. Dernek için şubeler açmak ve gerekli taşınmazların satın alınması veya malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
 6. Derneğin feshi,
 7. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 8. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 9. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması
 10. Mevzuatta ve tüzükte  genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin  ifası,

 

YÜKSEK DİVAN KURULU

Madde 18 – Yüksek divan kurulu; derneğin danışma ve tüzükte kendisine verilen hallerde karar ve iç denetim organı olup, dernekte 12 yılını tamamlamış üyeler ile yönetim kurulu asil üyeliği yapmış olanlardan oluşur. Derneğin kuruluşunda yönetim organlarının sağlıklı işleyebilmesi adına kurucu üyeler, üyelik süresi beklemeksizin yüksek divan kurulu üyeliğine hak kazanırlar.

Yüksek Divan Kurulu 14 (Ondört) Asil ve 7 (Yedi) Yedek Üye’ den oluşmak ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere Yüksek Divan Kurul’unca gizli ya da açık oylama ile seçilir. Yüksek Divan Kurulu’nu, Yüksek Divan Üyeleri seçer. Divan Kurulu  seçimden sonraki on gün içinde yapacağı ilk toplantıda, iki yıl süre ile açık veya gizli oy çokluğu ile bir başkan, bir başkan  yardımcısı, bir sekreter ve yardımcısını seçer. Toplantılar çoğunlukla yapılır. Bir takvim yılı içinde en az iki toplantı yapılması zorunludur.

 

YÜKSEK DİVAN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasını takip etmek, doğabilecek   anlaşmazlıkları halletmek ve tüzük değişiklik taslakları ve hazırlanan yönetmelikler hakkında ki görüşlerini  yönetim kuruluna vermek.
 2. Dernek iç denetimi ve tesisleri için gerekli olan yönetmeliklerin ve değişikliklerin kurullar tarafından hazırlanmasını sağlamak ve görüşleri ile yönetim kuruluna vermek.
 3. Soruşturmayı ve incelemeyi gerektiren hususlarda geçici kurullar kurmak, görevlendirmek ve verilecek raporları görüşerek karar bağlamak ve durumu Yönetim kuruluna bildirmek.
 4. Yetkili kurulların iş başında olmadıkları hallerde kurulların  görev ve yetkilerine haiz olacak geçici kurullar kurmak ve gerekirse bu kurulları da değiştirmek ve yenilerini kurmak,
 5. Yetkili kurullara aday göstermek
 6. Mal alım ve satımları Yönetim Kurulu önerisi, Yüksek Divan Kurulu salt çoğunluk onayıyla gerçekleşir.
 7. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.
 8. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 19 – Yönetim Kurulu 13 (Onüç) Asil ve 6 (Altı) Yedek Üye’den oluşmak ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından gizli ya da açık oyla seçilir.

Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

Yönetim Kurulu Başkanı en fazla 2 (iki) dönem seçilebilir. Yönetim Kurulu Üyeliği için böyle bir kısıtlama yoktur.

 

GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 20 – Yönetim Kurulu aralarında bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip üye seçmek suretiyle görev bölümü yapar.

 

TOPLANTI ZAMANI

Madde 21 – Yönetim Kurulu, ayda bir toplanır. Toplantılar daha sık aralıklarla da yapılabilir.

Tarihi yazılı olarak ya da elektronik posta veya Telefon Mesajı (SMS) aracılığı ile bildirilmesine rağmen üç toplantıya özürsüz olarak katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Yerine en fazla oy almış yedek üye çağırılır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 22 – Yönetim Kurulu ;

 • Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek,
 • Genel Kurul’un kararlarını uygulamak,
 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • Yıllık çalışma programını, kesin bilanço ve taslak bütçeyi genel kurulun onayına sunmak,
 • Gerektiğinde ihtisas komiteleri kurmak, üyelerini seçmek, çalışma yöntemleri ve konuları hakkında talimat vermek, gerekli gördüğünde üyelerini değiştirmek,
 • Üyelik taleplerini incelemek ve karara bağlamak,
 • Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarına karar vermek ve genel kurulu toplantıya çağırmak,
 • Derneğin iç denetimi ile ilgili gerekli yönetmelikleri ve genelgeleri hazırlayarak uygulamaya koymak, gerektiğinde bunları değiştirmek,
 • Dernekler kanunu gereğince tutulması zorunlu defterleri tutmak, ilgili yerlere verilmesi gerekli beyanname, bildirge ve  evrakları düzenleyerek yasal süreleri içinde teslim etmek,
 • Gerekli personeli istihdam etmek,
 • Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek Yüksek Divan Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun onayı ile,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açılmasına karar vermek,
 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, suretiyle çalışmalarda bulunur.

 

DENETLEME KURULU

Madde 23 – Denetleme Kurulu üç yıl süreyle görev yapmak üzere, 3 (Üç) asil, 3 (Üç) yedek üyeden oluşmak  üzere, genel kurulca gizli ya da açık oyla seçilir.

Bu kurul dernek çalışmalarının tüzük ve mevzuat hükümlerine göre yürütülüp yürütülmediğini bir yılı geçmeyen fasılalarla denetler, neticelerini yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula  bir rapor halinde sunar.

 

DİSİPLİN KURULU

Madde 24 – Derneğin amaçlarına ve tüzüğün hükümlerine aykırı eylem ve davranışta bulunan üyeler hakkında uyarma, süreli ve süresiz çıkarma cezaları verilmesi konusunda yönetim kurulunu bilgilendirmek ve Üç yıl için görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından gizli veya açık oyla seçilen 3 (Üç) asil, 3 (Üç) yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine toplanır ve aldığı kararları Yönetim Kurulu değerlendirerek üye hakkında uyarma, süreli ve süresiz çıkarma cezaları verilmesi ya da verilmemesine karar verilir ve karar Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

 

DERNEK GELİRLERİ

Madde 25 – Derneğin gelir kaynakları;

 1. Üye Aidatları,
 2. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar ile üyelerce ve üye olmayan gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bağışlar,
 3. Dernekçe yapılacak yayın, tertiplenecek piyango, düzenlenecek balo, eğlence, gezi, temsil, konser, konferans ve benzeri faaliyetlerden sağlanacak gelirlerden ibarettir.

 

DERNEK GELİRLERİNİN TOPLANMASI

Madde 26 – Dernek gelirleri, ilgili yönetmeliklerle belirlenmiş normlara uygun olarak bastırılmış “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise yine ilgili yönetmeliklerle belirlenmiş normlara uygun   hazırlanmış “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Yönetim Kurulu, dernek adına bağış ve ödenti toplayacakları  ve yetki sürelerini bir kararla belirler. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden, örneği ilgili yönetmeliklerle belirlenmiş  “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylandıktan sonra birer sureti dernekler birimlerine bir suretide yetkilendirilen kişiye verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Madde 27 – Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” ilgili yönetmeliklerde  gösterilen biçim ve  ebatlara uygun olarak  yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 28 – Dernek kasasında bulundurulacak nakit para miktarı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve fazlası dernek banka hesapları ve posta çek hesaplarına yatırılır.

Banka hesaplarından para çekme işlemleri Yönetim Kurulu başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üyeden en az ikisinin imzası ile yerine getirilir.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 29 – Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Tüzüğün uygulanması ve dernek amaçlarının gerçekleşmesi ile ilgili olarak belirlenmiş ve belirlenecek organların, yan kuruluşların, görevlilerin, görev ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eş yürütümü, üyeler arasında görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, belirlenen çalışma programının  ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleşmesini, dernek gelirlerinin toplanması ve giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar hakkında kurallar konulması, sosyal yardımlar ve benzeri konularda objektif ölçüler ve değerler getirilmesi ve bunların uygulanması biçimleri ve gerek görülen tüm konularda çözüm yolları hazırlanarak uygulamaya konulacak yönetmelik ve genelgelerle belirlenir ve denetlenir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 30 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşüreceği taktirde doğacak borçtan, borçlanmanın yapıldığı dönemdeki yönetim kurulu şahsen sorumludur.

 

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER

Madde  31 – Dernek; Zorunlu olarak;

 1. Karar Defteri,
 2. Üye Kayıt Defteri,
 3. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ve
 4. İşletme Hesabı (Dernekler Yönetmeliği’nin 31. Maddesi gereği “yıllık brüt gelirleri” mevzuatta belirtilen sınırları aşar ise yevmiye büyük defter) defterlerini, isteğe bağlı olarak da, yönetim kurulu tarafından tutulmasına karar verildiği takdirde
 5. Evrak kayıt defteri,
 6. Demirbaş defteri,
 7. Envanter defteri,

Noterden ya da Dernekler Müdürlüğü’nden  tasdikli olarak tutmakla yükümlüdür.

 

GAYRIMENKUL İKTİSABI

Madde 32 – Dernek, Dernekler Kanunu’nun müsaadesi nisbetinde bağışlanan menkul ve gayrimenkulleri iktisap edebilir, ihtiyacı olanları satın alabilir , kiralayabilir ve ihtiyaç fazlasını satabilir ve kiraya verebilir.

 

TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK

Madde 33 – Tüzükte değişiklik, Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Tüzük değişikliğinin görüşüleceği  genel kurul toplantısında toplanma nisabı üye tam sayısının 2/3’ü dür. İlk toplantı çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği  takdirde ikinci toplantıda nisap aranmaz ancak ikinci toplantıda da  katılacak üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Karar hazır bulunan üyelerin  2/3 çoğunluğunun oyu ile alınır.

 

DERNEĞİN FESHİ

Madde 34 – Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre, genel kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’ünün  toplantıda bulunması gereklidir. İlk toplantıda çoğunluk elde edilemediği takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak ikinci toplantıda da katılacak üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih hakkındaki karar hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Derneğin feshine karar verilmiş olması veya münfesih hale düşmüş bulunması durumunda mal ve paraları devam etmekte Oğuzkaan Kolejine ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak kullanılması şartı ile devredilir.

Devir işlemi genel kurulca seçilecek üç kişilik bir kurul tarafından yürütülür.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının önüne   “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenir.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, bu tüzükte belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir tasfiye kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

ATIF YAPILAN YASALAR

Madde 35 – Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Yasası’nın dernekler ile ilgili hükümleri , Dernekler Kanunu ile ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır .

Söz konusu mevzuatta yapılacak değişiklikler sebebiyle bu tüzükte yazılı hükümler ile mevzuat hükümleri çeliştiği takdirde, herhangi bir tüzük değişikliğine gidilmeksizin ilk Genel Kurul toplantısına kadar mevzuat hükümleri uygulanır ve gerekli değişiklik, mevzuat değişikliğini takip  eden ilk Genel Kurul Toplantısı’nda yapılır.

GEÇİCİ MADDE  1;  Derneği temsile yetkili ve dernek ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Adı ve Soyadı Ünvanı
Cavit ÇOLAK Başkan
Ferdi ÇELİK Başkan Yardımcısı
Yasin Mert GENÇ Başkan Yardımcısı
Hasan Yiğithan ÇOLAKOĞLU Genel Sekreter
Aydın KAYRAN Üye
Buse ÖZAKALTUN Üye